אַפּליקירן

  • אויף צו אַפּליקירן שיקט אַ פֿרײַען אַפּליקאַציע־טעקטס צו : talmidim@yiddishweb.com, באַשרײַבנדיקאײַערע לימודים, פֿאַר וואָס איר ווילט זיך אײַנשרײַבן און אין וואָסער פּראָגראַם (פֿאָרשפּראָיעקט אָדער אַלגעמיינעם פּראָגראַם) איר  זענט פֿאַראינטערעסירט. עס איז נישטאָ קיין פֿאָרמולאַר אויסצופֿילן.